NUMEROSKOP ZÁŘÍ

 
 

CO NÁM PŘINESE DEVÍTKOVÝ MĚSÍC ZÁŘÍ JEDNIČKOVÉHO ROKU 2017

 

Dalo by se říci, že nejhorší máme v karmických měsících červenci a v srpnu za sebou. Omyl! Rozhodně tomu tak není, i když září není karmalogy označováno za karmický měsíc, tak musím konstatovat ze své praxe, že právě v tomto devítkovém měsíci dochází k dočišťování všech karmických záležitostí, které se nakupily anebo se nám v nějaké jiné podobě jejich podstata navrací jako bumerang nazpět k pochopení a správnému dořešení.

 

Vážení držte si klobouky, protože to bude jízda na horské dráze, abychom ustáli tyto energie. Mnohé z toho již naznačil zejména červenec a srpen. Někteří lidé jsou v totálním rozpoložení a kopou okolo sebe. Téměř všichni řeší partnerské vztahy a vše se točí okolo nespokojenosti, díky penězům, nekomunikaci, vzájemného nepochopení, jedná-li se o vztahy partnerské, tak i okolo nevěry. Všem se navrací v podobě energií jen to, co sami vyslali. Dospěla jsem k názoru, že již chování nespokojených lidí nehodlám ospravedlňovat, mohu je pouze chápat. Také jsem na základě prozření a velké citlivosti různých energií vyselektovala tyto lidi ze své blízkosti osobní  i pracovní. Někdy to prostě nejde a i když se snažíte, nezmůžete nic, když druhá strana nepochopí. Proto se obklopuji pouze lidmi, kteří pracují s čistými energie, channelují, spolupracují a předávají si vzájemné zkušenosti, protože nejsilnější je láska a tok této energie nepřemůžou žádné negativní energie, zlo, zloba, závist, podlost, vypočítavost, vyhrožování, kydání špíny a ražení si tvrdé cesty, protože jenom láska a čisté Boží světlo a nezlomná víra sami v sebe, že dokážeme zdolat překážky, které bychom měli brát jako výzvy přicházející do našich životů právě proto, abychom se stali lepšími a dokonalejšími. Každý děláme chyby, ale ne každý se dokáže ze svých chyb ponaučit. Máme všichni poslední šanci zrekapitulovat a případně přehodnotit vše, co se nám v životě nedaří a kde jsme nespokojeni, ale především bychom měli začít u sebe samotných.

Přichází pro někoho nádherný čas a duše některých z vás mohou být povzneseny do vyšších duchovních úrovní a na straně druhé se duše, které se vydaly nesprávnou cestou, mohou rozhodnout k pochopení a očištění nebo se mohou propadat stále hlouběji až do té doby, dokud je vlastní karmický strážce nezastaví. Výstražná světla na vlakovém přejezdu blikají a zvoní, jenže někteří je nevidí, neslyší a možná ani nechtějí vnímat, to je již každého cesta a volba. Otevírají se dávno zapomenutá nezpracovaná témata z předešlých inkarnací našich duší a lidé, kteří neustále nějak kličkovali a vyhýbali se zodpovědnosti, budou v měsíci září do těchto situací znovu „natlačeni“ a věřte, že pro mnohé to již začalo v srpnu a není to nic příjemného. Já sama jsem v srpnu hodně odpočívala, relaxovala a učinila velmi důležitá rozhodnutí v osobním i pracovním životě, abych měla dostatek sil na září. Sama pro sebe jsem si nastavila hranice tak, abych uvedla vše, co nebylo v rovnováze do souladu, takže jsem učinila rozhodnutí, že začnu dělat více pro sebe než pro druhé, jako tomu bylo doposud.

 

Začněte moudře uplatňovat principy univerzální lásky a pochopení.

Žijte v pravdě a ne v přeludu či ve fantaziích.

Září bude o hledání hlubšího smyslu života a sebezkoumání.

 

Klíčová slova pro měsíc září jsou:

  • Na pozitivní úrovni: štědrost, tvořivost, empatie, intuice, moudrost, soucitnost, všestranný talent, vášnivost, pochopení pro druhé, shovívavost.

  • Na negativní úrovni: netolerantnost, neschopnost odpustit, netrpělivost, agresivita, vznětlivost, náruživost, náladovost, přecitlivělost, pomstychtivost, afektovanost.

 

Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasu nitra. Jde o velmi silné mentální číslo spojené s hlavou a myšlením. Devítka reprezentuje završení, dokončení, dokonání, naplnění a úplnost. Je cyklem uzavírajícího se cyklu započatého v jedničce a také symbolem konce pozemské pouti. Tudíž bychom se měli zamyslet, co jsme započali v měsíci lednu tohoto roku, jaké záležitosti jsme zde řešili, a co se nám v našem životě událo. Od toho se bude odvíjet to, co budeme prožívat v měsíci září. Půjde o karmický souhrn všeho, co jsme za posledních osm měsíců prožili. Jak jsme pochopili a zpracovali svoji karmu. Může se nám podařit na nějakou dobu odpoutat se od karmy, ale nebude to nadlouho, protože tím, jak žijeme v přítomnosti, si tvoříme karmu novou. Pro ujasnění, existují tři druhy základní karmy. Karma pozitivní – odčiněná karma, kdy negativní činy nahradíme dobrými skutky a tím karmu zlepšíme. Karma negativní, která je souhrnem špatných činů a karma neutrální.

 

My sami si vytváříme karmu, my sami si způsobujeme všechny karmické situace kolem sebe a my sami se jich také můžeme vyvarovat a jen my sami si můžeme pomoci. Karma je vesmírné konto dluhů, něco jako účetní kniha o našich selháních a úspěších. Nepleťte si karmu s trestem, vinou či hříchem. Bůh je láska a ta nikdy netrestá. Karma je jednání, pohyb, čin – něco, od čeho bychom se měli oprostit. Jde o jednotlivé zkušenosti, které jsme v jednotlivých životech nasbírali a které se postupně spojují v jeden dokonalý celek, na jehož konci stojí dokonalý člověk jako božský výsledek určitého vývoje. Všechny tyto bohaté zkušenosti se sloučí a vytvoří karmu, o jakou jsme se v minulosti a minulých životech zasloužili.

 

Devítkový měsíc září účtuje všem spravedlivě. V tomto jedničkovém roce jde o nové začátky a duchovní vzestup každého jedince a to prostřednictvím druhých lidí. Zesílené energie pocítíme všichni, zejména lidé s karmicky zatíženým datem narození, ti, kteří jsou v devítiletém cyklu devítky, nebo v osobní roční vibraci devět, nebo mají umocněné vícečetné devítky v datu narození, či izolované devítky, životní číslo devět, esenciální číslo devět, číslo duše devět, devítkovou karmickou lekci ve jméně a příjmení nebo devítkový karmický úkol, či primární anebo dominantní devítka se nachází ve vašem numeroskopu. Nevyrovnaní jedinci mohou zaznamenat bolesti hlavy, migrény, nespavost a různé poruchy spánku, přetížení informacemi, krční páteř a vše, co souvisí s psychikou, hlavou a nervovým systémem.

 

Doporučení: vyčistěte si hlavu od zbytečných myšlenek, trápení, domněnek, vygumujte vše nepodstatné tak, jako kdybyste čistili svůj počítač od spamů. Najděte uvolnění v meditacích, cvičení, procházkách do přírody, pomoci vám také mohou vhodné kameny, aromaterapie, kanesterapie, muzikoterapie, arteterapie a jiná vhodná cvičení zaměřená na dýchání, uvolnění a tvořivost.


Devítka vyjadřuje moudrost, mravnost, službu Bohu, mystický vývoj, zasvěcení, transformaci. Bývá spojována s tajnými naukami a přikládá se jí velká magická a rituální hodnota. Symbolizuje lidskost, soucitnost, ochotu pomáhat druhým, velkorysost, štědrost, ušlechtilost, duchovní sílu, tvořivost, vynalézavost, pedagogické sklony a touhu po poznání, hledání smyslu života, zájem o mystiku a tajemno, duchovno, filosofii, vědu, informatiku, počítače, knihovnictví, shromažďování a třídění informací, diagnostiku a výzkum.

 

Tento zářijový čas ohlašuje vyústění, vyvrcholení, završení a naplnění. Může přinést konečně vyřešení nějakého problému, splněná přání, hojnost, bohatství a dosažení vysokého společenského nebo duchovního cíle. Je také znamením nových začátků a výchozím bodem našeho dalšího vývoje.

 

Na negativní úrovni přináší tento měsíc silná citová hnutí, vášně, změny v oblasti citů, přecházení z extrému do extrému, překážky, zmatky, zdržení, samotu, smutek a také jistá rizika onemocnění, zaplétání se do sítí vlastních myšlenek.


V tomto měsíci můžeme dozrát skrze životní lekce a zkušenosti a stát se lidštějšími, citlivějšími nejen k lidem, ale i ke zvířatům. Můžeme jít za vyššími ideály na vyšší úroveň bytí nebo i skokem poskočit ve svém duchovním vývoji. Můžeme být i více kreativní v oblasti hudby, umění, literatury a dokonce někteří z nás mohou v sobě objevit i skrytý talent jako například spisovatelské vlohy, řečnické, návrhářské, herecké či hudební nadání. Všichni ti,  kteří vědí, co chtějí, si mohou splnit svá přání, ovšem pouze svým vlastním přičiněním. Rozmach může zažít vzdělávání, léčitelství, služba ostatním, zdravotnictví, armáda nebo i umělecká oblast, analyticko-technická zaměření a jazyky. 


Rozhodnutí dělejte s rozmyslem a hlavou, jak říkávala moje babička: „Není nad zdravý selský rozum.“ Nekomplikujte svá rozhodnutí, nekonspirujte a nevymýšlejte žádnou snadnější cestu. Jste-li nespokojeni v současné pracovní pozici, pak je to jen vaše rozhodnutí jít do neznáma a nejistoty, ale dělat to, co vás skutečně baví a naplňuje. Přestaňte se držet jistot, zvyku a stereotypu, který funguje pouze ze setrvačnosti. Jste-li nešťastní, unavení, bez energie či vyhořelí, jakmile dostanete STOPKU od svého těla, pak se dáváte mnohem déle po zdravotní stránce dohromady. Ani spořící účet vám nevynese procenta ihned, ale až za nějaký čas a je třeba si uvědomit, že nikdo nemá svůj úspěch jen tak, zadarmo, že je to dítě štěstěny a co já vím, co si vše lidi dokážou vymyslet, jen aby ospravedlnili svoji nespokojenost a k čemu se až někteří dokážou uchýlit? Neřeším tyto lidi, protože již nemám sílu pomáhat každému, kdo pochopit vlastně nechce. Pokud vám nefunguje obnovený vztah ani pravidla, která jste si stanovili, pak se situace v neharmonických vztazích ještě více vyhrotí. Do počínajících komplikovaných vztahů raději nespěchejte.


Září je dynamický a flexibilní měsíc, podporuje navazování kontaktů a změnu směrující k něčemu novému. Používejte hlavu, protože měsíc září bude především o hlavě a našem myšlení. Nezapomeňte používat svůj odhad na lidi a své mnohostranné nadání také pro sebe samé. To vám odhalí mnoho skrytých možností a ukáže váš zájem o nový rozvoj. Žijte svůj život obětavě a srdečně, protože již v Bibli stojí: "Milujte své nepřátele." Potom totiž přestanou být nepřátelé. K tomu patří také láska k sobě samým. Buďte k sobě milí a přátelští. Morální a etické kvality kráčejí zase do popředí a to je velmi dobře, protože lidé pro samé hrůzy, zlo a nenávist zapomněli otevřít svá srdce a nebát se je uzdravit, jenže lásku nosíme všichni sami ve svém srdci, ať věříme v Boha, nadpřirozeno či nikoliv. Dávejte bez toho, že byste za to něco čekali. MLUVIT, CÍTIT A JEDNAT UPŘÍMNĚ A OPRAVDOVĚ, být vzorem pro své blízké. V případě, že jste o to požádáni, buďte pro své blízké prostředníkem v těžkých situacích. Změny mohou trvat, uzavřete proto "staré" výzvy, úkoly a projekty. Mějte oči neustále otevřené, ale udržte na uzdě svůj vnitřní neklid a nic nepřehánějte. Sílu a energii čerpejte z pokoje a klidu, do kterého se zase můžete vrátit.

 

Měsíc září s měsíčním číslem 9 vás podporuje v těchto aktivitách:

  •  Vidět bezvýhradnou lásku jako svůj cíl.

  •  Ve všech věcech znát míru.

  •  Konflikty řešit mírumilovně a diplomaticky.

  •  Být otevření světu, trpěliví, velkorysí a plní elánu.

  •  Vědět, že každý člověk v sobě nosí svoji duši a ta mu umožňuje optimální vývoj.

 

Přeji všem pokud možno klidný vstup do začínajícího školního roku a pamatujte na to, že jaký si to uděláme, takový to budeme mít, protože komu není rady, tomu není pomoci.


♥S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi♥