NUMEROSKOP ZÁŘÍ

 
 

CO NÁM PŘINESE DEVÍTKOVÝ MĚSÍC?

 

Září bude o hledání hlubšího smyslu života a sebezkoumání. 

Tento zářijový čas ohlašuje vyústění, vyvrcholení, završení a naplnění. Může přinést konečně vyřešení nějakého problému, splněná přání, hojnost, bohatství a dosažení vysokého společenského nebo duchovního cíle. Je také znamením nových začátků a výchozím bodem našeho dalšího vývoje.

 

Devítka je číslem završení a přechodu. První série čísel spěje k vrcholu spojenému s naplněním a současně i s rozpadem, který je přípravou na průchod okem nekonečna tedy nulou, po kterém teprve může následovat opětovný vznik a vstup do nového cyklu transformace. Trojka, která je číslem plození, byla v této chvíli již třikrát zopakována, a proces tvoření je tudíž úplný. Devítka přináší pocit návratu ke zdroji.

Devítkový měsíc nám může přinést velké ideje. Jednotlivci však nemusí vždy sklidit takový ohlas, jaký si představovali. Pozorní buďte na přehnané pocity vlastní důležitosti především, pokud se budete snažit prosazovat své fantastické představy. Možná znáte spoustu věcí a chcete je naučit i ostatní. Důležité je, abyste přitom nezapomínali, že to musí složit lidem. Mohou vás ovládat silné emoce, díky kterým se může projevit divoké a vášnivé chování. Lidé mohou vaše ideje pokládat za bizardní a nekonvenční. Nutná bude volnost soustředit se na duchovní rozměr věcí.

Devítkový měsíc září účtuje všem spravedlivě. V tomto mistrovském roce jedenáctky na poli dvojky jde o duchovní vzestup každého jedince, a to prostřednictvím druhých lidí a spolupráce. Zesílené energie pocítíme všichni, zejména lidé s karmicky zatíženým datem narození, ti, kteří jsou v devítiletém cyklu devítky, nebo v osobní roční vibraci devět, nebo mají umocněné vícečetné devítky v datu narození, či izolované devítky, životní číslo devět, esenciální číslo devět, číslo duše devět, devítkovou karmickou lekci ve jméně a příjmení nebo devítkový karmický úkol, či primární anebo dominantní devítka se nachází ve vašem numeroskopu. Nevyrovnaní jedinci mohou zaznamenat bolesti hlavy, migrény, nespavost a různé poruchy spánku, přetížení informacemi, krční páteř a vše, co souvisí s psychikou, hlavou a nervovým systémem.

Dalo by se říci, že nejhorší máme v karmickém létě 2018 za sebou. Omyl! Rozhodně tomu tak není, i když září není karmalogy označováno za karmický měsíc, tak musím konstatovat ze své praxe, že právě v tomto devítkovém měsíci dochází k dočišťování všech karmických záležitostí, které se nakupily anebo se nám v nějaké jiné podobě jejich podstata navrací jako bumerang nazpět k pochopení a správnému dořešení.

Vážení držte si klobouky, protože to bude jízda na horské dráze, abychom ustáli tyto energie. Mnohé z toho již naznačil zejména červenec a srpen. Někteří lidé jsou v totálním rozpoložení a kopou okolo sebe. Téměř všichni řeší partnerské vztahy a vše se točí okolo nespokojenosti, díky penězům, nekomunikaci, vzájemného nepochopení, jedná-li se o vztahy partnerské, tak i okolo nevěry. Všem se navrací v podobě energií jen to, co sami vyslali. Dospěla jsem k názoru, že již chování nespokojených lidí nehodlám ospravedlňovat, mohu je pouze chápat. Také jsem na základě prozření a velké citlivosti různých energií vyselektovala tyto lidi ze své blízkosti osobní i pracovní. Někdy to prostě nejde, a i když se snažíte, nezmůžete nic, když druhá strana nepochopí. Proto se obklopuji pouze lidmi, kteří pracují s čistými energie, spolupracují a předávají si vzájemné zkušenosti, protože nejsilnější je láska a tok této energie nepřemůžou žádné negativní energie, zlo, zloba, závist, podlost, vypočítavost, vyhrožování, kydání špíny a ražení si tvrdé cesty, protože jenom láska a čisté Boží světlo a nezlomná víra sami v sebe, že dokážeme zdolat překážky, které bychom měli brát jako výzvy přicházející do našich životů právě proto, abychom se stali lepšími a dokonalejšími. Každý děláme chyby, ale ne každý se dokáže ze svých chyb ponaučit. Máme všichni poslední šanci zrekapitulovat a případně přehodnotit vše, co se nám v životě nedaří a kde jsme nespokojeni, ale především bychom měli začít u sebe samotných.

Přichází pro někoho nádherný čas a duše některých z vás mohou být povzneseny do vyšších duchovních úrovní a na straně druhé se duše, které se vydaly nesprávnou cestou, mohou rozhodnout k pochopení a očištění nebo se mohou propadat stále hlouběji až do té doby, dokud je vlastní karmický strážce nezastaví. Výstražná světla na vlakovém přejezdu blikají a zvoní, jenže někteří je nevidí, neslyší a možná ani nechtějí vnímat, to je již každého cesta a volba. Pokračuje otevírání dávno zapomenutých nezpracovaných témat z předešlých inkarnací našich duší a lidé, kteří neustále nějak kličkovali a vyhýbali se zodpovědnosti, budou v měsíci září do těchto situací znovu „natlačeni“ a věřte, že pro mnohé to již začalo v srpnu a není to nic příjemného. Já sama jsem v srpnu více odpočívala a učinila velmi důležitá rozhodnutí v osobním i pracovním životě, abych měla dostatek sil na září. Sama pro sebe jsem si nastavila hranice tak, abych uvedla vše, co nebylo v rovnováze do souladu, takže jsem učinila rozhodnutí, že začnu dělat více pro sebe než pro druhé, jako tomu bylo doposud.

 

Začněte moudře uplatňovat principy univerzální lásky a pochopení.

Žijte v pravdě, a ne v přeludu či ve fantaziích.

 

Klíčová slova pro měsíc září jsou:

 • Na pozitivní úrovni: štědrost, tvořivost, empatie, intuice, moudrost, soucitnost, všestranný talent, vášnivost, pochopení pro druhé, shovívavost.

 • Na negativní úrovni: netolerantnost, neschopnost odpustit, netrpělivost, agresivita, vznětlivost, náruživost, náladovost, přecitlivělost, pomstychtivost, afektovanost.

Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasu nitra. Jde o velmi silné mentální číslo spojené s hlavou a myšlením. Devítka reprezentuje završení, dokončení, dokonání, naplnění a úplnost. Je cyklem uzavírajícího se cyklu započatého v jedničce a také symbolem konce pozemské pouti. Tudíž bychom se měli zamyslet, co jsme započali v měsíci lednu tohoto roku, jaké záležitosti jsme zde řešili, a co se nám v našem životě událo. Od toho se bude odvíjet to, co budeme prožívat v měsíci září. Půjde o karmický souhrn všeho, co jsme za posledních osm měsíců prožili. Jak jsme pochopili a zpracovali svoji karmu. Může se nám podařit na nějakou dobu odpoutat se od karmy, ale nebude to nadlouho, protože tím, jak žijeme v přítomnosti, si tvoříme karmu novou. Pro ujasnění, existují tři druhy základní karmy. Karma pozitivní – odčiněná karma, kdy negativní činy nahradíme dobrými skutky a tím karmu zlepšíme. Karma negativní, která je souhrnem špatných činů a karma neutrální.

 

My sami si vytváříme karmu, my sami si způsobujeme všechny karmické situace kolem sebe a my sami se jich také můžeme vyvarovat a jen my sami si můžeme pomoci. Karma je vesmírné konto dluhů, něco jako účetní kniha o našich selháních a úspěších. Nepleťte si karmu s trestem, vinou či hříchem. Bůh je láska a ta nikdy netrestá. Karma je jednání, pohyb, čin – něco, od čeho bychom se měli oprostit. Jde o jednotlivé zkušenosti, které jsme v jednotlivých životech nasbírali a které se postupně spojují v jeden dokonalý celek, na jehož konci stojí dokonalý člověk jako božský výsledek určitého vývoje. Všechny tyto bohaté zkušenosti se sloučí a vytvoří karmu, o jakou jsme se v minulosti a minulých životech zasloužili.

 

Doporučení: vyčistěte si hlavu od zbytečných myšlenek, trápení, domněnek, vygumujte vše nepodstatné tak, jako kdybyste čistili svůj počítač od spamů. Najděte uvolnění v meditacích, cvičení, procházkách do přírody, pomoci vám také mohou vhodné kameny, aromaterapie, kanesterapie, muzikoterapie, arteterapie a jiná vhodná cvičení zaměřená na dýchání, uvolnění a tvořivost.


Devítka vyjadřuje moudrost, mravnost, službu Bohu, mystický vývoj, zasvěcení, transformaci. Bývá spojována s tajnými naukami a přikládá se jí velká magická a rituální hodnota. Symbolizuje lidskost, soucitnost, ochotu pomáhat druhým, velkorysost, štědrost, ušlechtilost, duchovní sílu, tvořivost, vynalézavost, pedagogické sklony a touhu po poznání, hledání smyslu života, zájem o mystiku a tajemno, duchovno, filosofii, vědu, informatiku, počítače, knihovnictví, shromažďování a třídění informací, diagnostiku a výzkum.

 

Na negativní úrovni přináší tento měsíc silná citová hnutí, vášně, změny v oblasti citů, přecházení z extrému do extrému, překážky, zmatky, zdržení, samotu, smutek a také jistá rizika onemocnění, zaplétání se do sítí vlastních myšlenek.

 

V tarotu je devítka charakterizována kartou POUSTEVNÍKA.

Základní principy této karty představují archeotyp starého moudrého muže, rádce, jako jsou mravnost, zkušenost, prozíravost a opatrnost. Karta oznamuje čas osamocení, touhu stáhnout se ze společenského života, potřebu vymanit se z rutiny a uniknout ruchu uspěchaného světa. Značí snahu o vnitřní analýzu a reflexi, zkoumání sebe sama a hledání pravdy, dokonalosti nebo duchovna. Odpovědi se mohou dostavit v podobě snů a vizí. Na negativní úrovni může znamenat honbu za úspěchem, tajnosti, zavírání očí před realitou a lpění na zastaralých názorech. Může přinést izolaci, samotu, zranitelnost, ale také větší náchylnost k nemocem. Poustevník proto vyzdvihuje nutnost trpělivosti, přemýšlivosti, rozvahy a opatrnosti, jež nám dovolují vyhnout se nástrahám a překážkám.


V tomto měsíci můžeme dozrát skrze životní lekce a zkušenosti a stát se lidštějšími, citlivějšími nejen k lidem, ale i ke zvířatům. Můžeme jít za vyššími ideály na vyšší úroveň bytí nebo i skokem poskočit ve svém duchovním vývoji. Můžeme být i více kreativní v oblasti hudby, umění, literatury, a dokonce někteří z nás mohou v sobě objevit i skrytý talent jako například spisovatelské vlohy, řečnické, návrhářské, herecké či hudební nadání. Všichni ti, kteří vědí, co chtějí, si mohou splnit svá přání, ovšem pouze svým vlastním přičiněním. Rozmach může zažít vzdělávání, léčitelství, služba ostatním, zdravotnictví, armáda nebo i umělecká oblast, analyticko-technická zaměření a jazyky. 


Rozhodnutí dělejte s rozmyslem a hlavou, jak říkávala moje babička: „Není nad zdravý selský rozum.“ Nekomplikujte svá rozhodnutí, nekonspirujte a nevymýšlejte žádnou snadnější cestu. Jste-li nespokojeni v současné pracovní pozici, pak je to jen vaše rozhodnutí jít do neznáma a nejistoty, ale dělat to, co vás skutečně baví a naplňuje. Přestaňte se držet jistot, zvyku a stereotypu, který funguje pouze ze setrvačnosti. Jste-li nešťastní, unavení, bez energie či vyhořelí, jakmile dostanete STOPKU od svého těla, pak se dáváte mnohem déle po zdravotní stránce dohromady. Ani spořící účet vám nevynese procenta ihned, ale až za nějaký čas a je třeba si uvědomit, že nikdo nemá svůj úspěch jen tak, zadarmo, že je to dítě štěstěny a co já vím, co si vše lidi dokážou vymyslet, jen aby ospravedlnili svoji nespokojenost a k čemu se až někteří dokážou uchýlit? Neřeším tyto lidi, protože již nemám sílu pomáhat každému, kdo pochopit vlastně nechce. Pokud vám nefunguje obnovený vztah ani pravidla, která jste si stanovili, pak se situace v neharmonických vztazích ještě více vyhrotí. Do počínajících komplikovaných vztahů raději nespěchejte.


Září je dynamický a flexibilní měsíc, podporuje navazování kontaktů a změnu směrující k něčemu novému. Používejte hlavu, protože měsíc září bude především o hlavě a našem myšlení. Nezapomeňte používat svůj odhad na lidi a své mnohostranné nadání také pro sebe samé. To vám odhalí mnoho skrytých možností a ukáže váš zájem o nový rozvoj. Žijte svůj život obětavě a srdečně, protože již v Bibli stojí: "Milujte své nepřátele." Potom totiž přestanou být nepřátelé. K tomu patří také láska k sobě samým. Buďte k sobě milí a přátelští. Morální a etické kvality kráčejí zase do popředí, a to je velmi dobře, protože lidé pro samé hrůzy, zlo a nenávist zapomněli otevřít svá srdce a nebát se je uzdravit, jenže lásku nosíme všichni sami ve svém srdci, ať věříme v Boha, nadpřirozeno či nikoliv. Dávejte bez toho, že byste za to něco čekali. MLUVIT, CÍTIT A JEDNAT UPŘÍMNĚ A OPRAVDOVĚ, být vzorem pro své blízké. V případě, že jste o to požádáni, buďte pro své blízké prostředníkem v těžkých situacích. Změny mohou trvat, uzavřete proto "staré" výzvy, úkoly a projekty. Mějte oči neustále otevřené, ale udržte na uzdě svůj vnitřní neklid a nic nepřehánějte. Sílu a energii čerpejte z pokoje a klidu, do kterého se zase můžete vrátit.

 

Měsíc září s měsíčním číslem 9 vás podporuje v těchto aktivitách:

 •  Vidět bezvýhradnou lásku jako svůj cíl.
 •  Ve všech věcech znát míru.
 •  Konflikty řešit mírumilovně a diplomaticky.
 •  Být otevření světu, trpěliví, velkorysí a plní elánu.
 •  Vědět, že každý člověk v sobě nosí svoji duši a ta mu umožňuje optimální vývoj.
 • Snažte se své bližní milovat a nikoli na ně shlížet svrchu, jen takovým způsobem je můžete povznést.
 • Rozvíjejte svou kreativitu, i když v některých směrech nedosáhnete úrovně, na jakou jste zvyklí.
 • Obdarovávejte druhé jen tak pro radost z toho, že dáváte. Ne proto, že vás to nějakým způsobem pozvedá.
 • Dávejte pozor, aby vám věci, na kterých se podílíte, dávaly něco na osobní úrovni. Pokud tomu tak nebude, zjistíte, že zdroje vaší energie vysychají.
 • Dávejte si pozor ve slovních spojeních i myšlenkách na to, jestli příliš často neříkáte „Měl bych-měla bych, nebo bylo by dobré, kdybych“. O tom, co byste měli anebo neměli si rozhodujete pouze vy sami a nikdo jiný.
 • Udělejte si čas na spiritualitu a rozvíjení toho, co vás baví a naplňuje.

 

Substance spojené s tímto číslem napomáhají růstu idealismu a vyššího vědomí. Podpořit nás mohou kameny, krystaly, květiny, byliny, stromy, oleje, pryskyřice a naladit nás mohou barvy sytě fialové nebo tmavě červené odstíny.

Krystaly – ametyst, labradorit.

Květiny blatouch a kosatec.

 

Přeji všem, pokud možno klidný vstup do začínajícího školního roku a menší turbulence při transformaci, než tomu bylo v karmickém létě. Pamatujte na to, že jaký si to uděláme, takový to budeme mít.