Numerologie

Ve Vesmíru se odehrávají pravidelné děje, které je možné vyjádřit pomocí čísel. Tato čísla mají mocnou vibrační sílu, která na nás působí od okamžiku našeho narození, utváří určitou povahovou skladbu naší osobnosti a nazačuje směřování našeho života.

ÚVOD DO NUMEROLOGIE

Je učení známé již od dávných dob. Patří k nejstarším okultním vědám. Může nám pomoci nahlédnout do našeho charakteru a odhalit jeho silné i slabé stránky. První systémy zabývající se počty vznikly devět tisíc let před naším letopočtem. Již v nejstarších dochovaných písemných pramenech máme důkazy takovýchto prastarých okultních praktik. U Babylóňanů, Židů, Chalcedejců, Egypťanů a esejců. Učenci arabského světa všeobecně platí za znalce skrytých významů čísel. Starověcí matematici často popisovali čísla jako symboly všeobjímajícího a božského spojení duší. Nepokládali je za značky, ale za symboly ukrývající v sobě určité osobnosti. Ve Starém zákoně zase upozorňovala čísla a písmena na zašifrovaná poselství. Ve středověku pokládali lidé čísla za myšlenky bohů a jejich pochopení vedlo ke znalostem celého Univerza.

Již v antice bylo zjištěno, že jméno má psychologický vliv na charakter osobnosti. Člověk proto začal hledat znaky ukryté v písmenech a slabikách. Každé číslo totiž uděluje určitou kvalitu a energii, a tak si jejich pomocí můžeme odpovědět na základní otázku: "Kdo jsem?"

Bible, Starý zákon, Kniha Moudrosti 11,10 praví: "Ale i bez toho mohli být sraženi jediným dechem, pronásledováni tvou spravedlností, odváti dechem tvé moci. Ale ty jsi vše uspořádal s mírou, počtem a vahou." A Pythagoras, řecký matematik a filosof, řekl: "Vše je v Univerzu uspořádáno podle čísel a měr."

Čísla nám mohou svou moudrost vyprávět životními příběhy. Měli bychom jim začít naslouchat. Čísla, počítání a vyprávění jsou slova, která jsou spolu odnepaměti do určité míry spojena.

Numerologie rozšiřuje naše obzory, poskytuje nám nový úhel pohledu, a tak můžeme s její pomocí mnohé pochopit. Vyzvedne nadání a sklony, které vznikly v okamžiku našeho narození. Také jiný nový začátek v našem životě, jakým může být svatba, založení obchodu, podniku, vstup do nového zaměstnání nebo nákup domu, je možné pomocí numerologie komplexně popsat. Numerologické analýze můžeme podrobit celé jméno firmy, datum založení obchodu, číslo konta, značku auta, číslo domu anebo místo bydliště. Vše, co nese jméno, může být ověřeno a vysvětleno.

Pomocí numerologie se dozvíte více o:

  • svém jménu, datu narození a sobě samých
  • svých schopnostech, talentu, životních úkolech a cílech
  • svých silných stránkách a slabinách
  • ideálním zaměstnání
  • nových perspektivách ve svém životě
  • ideální době vhodné pro životní změny, jako je početí dítěte, vstup do manželství, odhodlání k rozvodu, řešení právních záležitostí, stěhování, přechod do nové práce, zahájení studia a vzdělávání, nákupu a prodeji nemovitostí, získání hypotéky, kterou budete schopni i po několik let splácet či nikoliv a mnoho dalších velmi užitečných informací

Numerologie vám také pomůže ve styku s ostatními lidmi, protože lépe můžete pochopit a zároveň tak i ocenit své lidské protějšky.