Vibrace složených čísel

Číslo 10 "KOLO ŠTĚSTÍ"

(vzestup a pád, dle vlastního přání majitele)

silná láska nebo nenávist

respekt nebo strach

čestnost nebo podlost

Číslo 10 je symbolem lásky a světla. Má vrozenou schopnost uskutečnění tvořivých záměrů. S touto schopností musí být zacházeno opatrně a se soucitem, neboť opakem tvoření je ničení. Kázeň musí mít přednost před dominancí. Pokud se tito jedinci cítí nenaplněni, zakrývají svůj pocit nedostatečnosti arogancí a pýchou.

 

Číslo 11 "UMLČENÝ LEV" - zaťatá pěst

(dvě síly nebo touhy vlastního já stojí proti sobě, k dosažení štěstí se musí spojit)

konfliktní touhy se odrážejí jak v zrcadle

protikladné situace

Číslo 11 reprezentuje dvě protikladné situace, dva cíle. Chybí sjednocení, nutnost boje proti zásahu třetí síly. Potíže mohou vznikat z mylné představy rozkolu, neúplnosti. Je nutné odhalit rozdělující sílu a nalézt kompromis. Dvě síly, které stojí proti sobě, musí najít společnou cestu a přitom každá z nich musí zůstat sama sebou, jelikož má svoji vlastní hodnotu.

Číslo 12 "OBĚTOVÁNÍ" - oběť        

(reprezentuje vzdělávání na všech úrovních, moudrost v duchovní i intelektuální rovině, jenž přinese úspěch a ukončí vnitřní trápení)

pozor na intriky

faleš druhých vede k uskutečnění pouze jejich plánů a cílů

v každé situaci být ve střehu

hrozí duševní poruchy, úzkost

Číslo 12 upozorňuje svého majitele na nutnost být ve střehu, neboť tato osoba bude opakovaně vystavována plánům nebo intrikám ostatních. Nedůvěřujte těm, kteří vám budou nabízet vysoké postavení, ale vždy nejprve pečlivě zkoumejte jejich motiv. Obětování vlastních ideálů a cílů druhým, může vést k duševní úzkosti. Mějte na paměti, že jen ostražitý člověk je vyzbrojený a odhalí včas veškerou faleš. Zahleďte se hlouběji do sebe, odevzdejte rozum pocitům, jen tak najdete řešení.

 

Číslo 13 "OBROZENÍ" – změna

 (číslo převratu, nabízí nový směr vývoje)

varuje před nečekaným, neznámým

pojí se s genialitou a objeviteli, kteří přicházejí s novými objevy a poznatky

Číslo 13 není nešťastné číslo, naopak ten kdo pochopí, jak toto číslo používat, bude obdarován převahou a mocí. Je-li tato moc použita k sobeckým účelům, přivolá potíže, problémy až zkázu. Klidné vyrovnání a přizpůsobení se změně rozvine sílu vibrace 13 a zároveň sníží možnost všeho negativního.

 

Číslo 14 "POHYB" - výzva

 (komunikace s lidmi prostřednictvím publikování a všeho co má něco společného se sdělovacími prostředky)

časté změny jsou většinou ku prospěchu (v oboru jakýchkoliv činností i v partnerských vztazích)

časté cestování a poznávání jiných zemí a lidí přinášejí štěstí

zisky i ztráty jsou mnohdy dočasné, a to vzhledem k silným proudům změn

spekulativní záležitosti bývají úspěšné

Číslo 14 varuje před nebezpečím nepředvídaných událostí souvisejících s přírodními živly (záplavy, požáry, bouře, hurikány, tornáda, zemětřesení). Berte to jako výzvu k opatrnosti. Věřte hlavně své intuici, svému hlasu, spoléhat se na druhé, kteří klamou, je nebezpečné. Štěstí se sice vztahuje na finanční operace, ale hrozí i vysoké ztráty díky přehnanému sebevědomí nebo špatné radě ostatních.

 

Číslo 15 "KOUZELNÍK"

(neobyčejně šťastné číslo, které sebou nese esenci okouzlení)

řečnické nadání spojené s herectvím, uměním a hudbou

živý temperament

silné osobní charisma a magnetismus

Číslo 15 je číslem hlubokého esoterického významu, jeho vibracemi se projevuje vše magické. Díky svému mocnému působení je okolí k tomuto číslu velice štědré, co se týče peněz a darů. Pozor na spojení 15 s jednoduchým číslem 4 a 8 (číslo jména, které lze změnit, např. změnou pravopisu a podobně), poté dochází k ovládání nižší úrovně okultismu a k uskutečnění svých záměrů je používána hypnóza, sugesce i černá magie. Pokud opomeneme toto varování, je číslo 15 velice slibné, přináší druhým štěstí, rozjasňuje temnotu, nesmí však použít svoje vibrace k sobeckým záměrům a cílům.

 

Číslo 16 "ROZBITÁ TVRZ"

(nebezpečí úrazů a zmaření osobních plánů)

nikdy nesmíte ignorovat vnitřní hlas, jen tak můžete svému špatnému osudu uniknout

Číslo 16 vybízí k naslouchání vnitřního hlasu, který vždy bude varovat před nebezpečím prostřednictvím intuicí a snů v době, kdy je potřeba být nejvíce ve střehu. Abyste se vyhnuli osudovosti čísla 16, musíte se snažit vše plánovat dopředu, a to do nejmenších detailů. Je-li číslem 16 datum narození, musíte výzvu s opatrností přijmout, aby se působení vibrací snížilo na slabší. Je-li to číslo jména, je rozumné změnit jeho pravopis, abyste se těmto vibracím plně vyhnuli. Zřeknutí se slávy a výsadního postavení je další cesta, jak zmírnit negativní působení vibrací čísla 16 a žít spokojeným životem.

 

Číslo 17 "MÁGOVA HVĚZDA"

(je obrazem lásky a míru, slibuje, že tato osoba po strastech a těžkostech předchozího úseku života povstane)

schopnost překonat dřívější překážky v kariéře i v osobních vztazích

Číslo 17 je číslo velice příznivé, je to číslo "nesmrtelnosti".

 

Číslo 18 "DUCHOVNĚ - MATERIÁLNÍ KONFLIKT"

(materialismus snažící se ze všech sil zničit duchovní schránku povahy)

spory v rámci rodiny

získávání peněz a postavení rozvratnými taktikami

spojitost s válkami, společenskými zvraty, revolucí

varuje před nebezpečím živelných pohrom (záplavy, zemětřesení, bouře, požáry, exploze)

varuje před zradou a klamem okolí

Číslo 18 v některých případech využívá dokonce válek nebo jiného konfliktu k získání moci a peněz. Je-li složené číslo 18 vibrací jména, je vhodné tyto vibrace negovat změnou pravopisu jména. Jestliže je ale číslem narození, je nutné jít vstříc výzvám a nebezpečím tohoto složeného čísla s největší opatrností a pozorností. Jediným způsobem, jak zmírnit jeho vliv na život, je oplácet opačnou mincí. Bojovat láskou a štědrostí proti nenávisti a lakotě, dobrem proti zlu, přívětivostí a čestností proti krutosti a nečestnosti.

 

Číslo 19 "PRINC NEBES"

(nejpříznivější a nejšťastnější složené číslo, které naznačuje vítězství nad všemi dočasnými neúspěchy)

úspěch v podnikání i v osobním životě

štěstí a naplnění tužeb

Číslo 19 významně zmírní jakékoliv negativní vibrace jiného čísla a uhladí cestičku života, čímž dopomůže k úspěchu.

 

Číslo 20 "PROBUZENÍ"

(výzva k činu ve jménu velkého ideálu)

schopnost živých jasnozřivých snů (rozeznání a potlačování negativních)

finanční záležitosti a peníze nejsou důležité

Číslo 20 přináší svému majiteli v určitém období života nové ambice a plány. Mohou se vyskytnout určité překážky, ale ty budou překonány rozvíjením trpělivosti a vytrvalou vírou ve svoje vlastní schopnosti. Není to materiální číslo, proto není zárukou finančního úspěchu. Je-li číslo 20 číslem jména a je zapotřebí většího obnosu peněz, je dobré změnit pravopis jména na jiné pozitivnější materiální číslo.

 

Číslo 21 "KORUNA MÁGA"

(slibuje úspěch, vzestup, pocty, ocenění)

vysoké postavení v životě i v kariéře

Číslo 21 zaručuje konečné vítězství nad veškerou nepřízní osudu a všemi protivníky. Po dlouhém boji, po mnoha zkouškách a prověřování odhodlanosti přichází karmická odměna. Je to velice šťastná vibrace.

Číslo 22 "POKORA A OBEZŘETNOST"

 (varovné číslo iluze a bludu)

nutná opatrnost v pracovních i osobních záležitostech

obezřetnost

pochopit vlastní sílu a moc měnit věci a předcházet neúspěchu

Číslo 22 

Představuje dobrého člověka, který žije v zajetí myšlenek a krásných snů, z kterých se probudí jenom tehdy, je-li obklopen nebezpečím, a to už bývá často příliš pozdě. Splnění svých snů dosáhne jen tehdy, pokud rozpozná a zvládne vlastní odpovědnost a odhalí pošetilost druhých. Nutnost víry ve vlastní úspěch před neúspěchem. Číslo 22 varuje před důvěrou v ty, jenž si ji nezaslouží.

 

Číslo 23 "KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDA"

(karmické číslo odměny)

úspěch v pracovním i osobním životě

Žádné číslo nemůže čelit lví síle čísla 23, takže ostatní čísla nemají mnoho šancí způsobit vážné potíže. Osobní úspěch i úspěch v kariéře je výsledkem nejen samotného snažení, ale zaručuje i pomoc vlivně postavených lidí z vyšších míst. Je to velmi příznivé číslo.

 

Číslo 24 "LÁSKA-PENÍZE-TVOŘIVOST"

(velice šťastné číslo karmické odměny)

zisk dosažený na základě milostného vztahu

neobyčejně přitažlivý magnetismus pro opačné pohlaví

určitá nevázanost v lásce

sebejistota až arogance v pracovních a finančních záležitostech

Číslo 24 

Naznačuje spojitost s vysoce postavenými lidmi, slibuje jejich pomoc. Podporuje finanční úspěchy, posiluje působení v oblasti práva nebo umění, pomáhá dosáhnout štěstí i v lásce. Vzhledem k tomu, že jde všechno tak lehce a snadno, hrozí zneužití, sklon k aroganci a podobně. Člověk je tedy zároveň varován, aby tato velká přízeň osudu v něm nevyvolala sobectví, pokušení promiskuity a nezájem o duchovní hodnoty, což by mohlo přinést některé nepříjemné číslo v příštím životě.

 

Číslo 25 "ROZLIŠOVÁNÍ A ANALÝZA"

(duchovní moudrost a světská sláva, dosažená na základě vlastních zkušeností)

vynikající vlastní úsudek

Síla složeného čísla 25 je v překonání dřívějších zklamání a poučení se z vlastních chyb. Není to materiální číslo, výraznější finanční výhody je nutno získat pomocí ostatních složených čísel, která lze hledat v jiné numerologické anylýze, např. jména a podobně.

 

Číslo 26 "PARTNERSTVÍ"

 (síla založená na nesobeckosti a soucitu)

schopnost pomáhat ostatním, avšak jen ojediněle sobě

nutnost důkladně zvážit vlastní intuice, než dojde k jednání podle nich

snažit se stabilizovat příjem

Číslo 26 je plné rozporů. Varuje před nebezpečím, zklamáním a prohrami, jenž hlavně souvisí s touhami, které jsou důsledkem chybných rad, špatných pracovních kontaktů a nešťastných partnerských vztahů. Je-li číslo 26 složeným klíčovým číslem jména, bude nejlepší jeho změnou dosáhnout pozitivnějšího vlivu. Je-li však číslem narození, je vhodné doporučit, aby se taková osoba vyhýbala obchodnímu partnerství, nerozhazovala peníze do investic druhých a snažila se ušetřit peníze, které by mohla investovat do vlastní budoucnosti. Vytvořte si základ pro svůj budoucí život, ale zůstaňte štědří k ostatním, hlavně k těm, kteří to potřebují.

 

Číslo 27 "ŽEZLO"

(příslib autority a moci, je to číslo karmické odměny, zasloužené již v několika předchozích inkarnacích)

Číslo 27 je vynikající, harmonické a příznivé číslo odvahy a moci, se špetkou kouzla. Toto číslo zaručuje, že představivost, intelekt a práce přinese bohatou úrodu a budou náležitě odměněny. Lidé s tímto složeným číslem 27 by se neměli bát uskutečňovat svoje originální plány a nápady, neměli by se nechat nikým zastrašit ani ovlivnit odlišnými názory jiných lidí.

 

Číslo 28 "DUVĚŘIVÁ OVEČKA"

(představuje znepokojující až matoucí protiklady)

obrovské předpoklady a možnosti dosáhnout obdivuhodného úspěchu

naznačuje ztrátu způsobenou nadměrnou důvěřivostí

pozor na silný odpor konkurentů a nepřátel, a to v podnikání nebo pracovní kariéře

nebezpečí vážných soudních proher

Číslo 28 představuje možnost, že lidé s tímto složeným číslem budou v životě začínat znovu a znovu. Je-li 28 číslem jména, je tu možnost toto jméno změnit, aby jeho nositel dosáhl čísla příznivějšího. Je-li však toto číslo číslem narození, je třeba dbát opatrnosti, moudrosti a vždy si dobře promyslet veškeré plány a životní rozhodnutí. Pokud se tak stane, negativní vibrace čísla 28 se podstatně zmírní. Platí vždy zásada, dvakrát měř a jednou řež!

 

Číslo 29 "MILOST POD NÁTLAKEM"

(zkouškami a strastmi prověřuje duchovní sílu osoby, kterou reprezentuje)

život plný nejistoty a klamu

časté neočekávané nebezpečí

smutek a úzkost ve spojitosti s opačným pohlavím

nespolehliví přátelé, zrada

Číslo 29 je pravděpodobně číslem silné negativní karmické zátěže. Je tedy číslem vážné výstrahy, která platí pro každou oblast osobního i profesního života.  Je-li 29 složeným klíčovým číslem jména, je vhodné k odstranění obtížných vibrací pozměnit pravopis jména. Jestliže je 29 číslem narození a tedy jednou provždy dané, je nutné vyvinout vědomou snahu ke zmírnění a nakonec i k negování a úplnému vymazání této karmické zátěže. Lze toho dosáhnout i silně pozitivním složeným číslem jména.

Vždy pamatujte, že víra v dobro a v sílu vlastního já, aktivní optimismus a přijmutí plné odpovědnosti za svoje problémy pomáhají v boji proti negativním vibracím čísla 29. Tím, že nebudete ze svých obtíží vinit druhé, nebudete se snažit mstít za rány osudu, může se vám několikanásobně vrátit to, co jste ztratili. Jen tak budete zbaveni břemene, které přináší složené číslo 29 a brzy budete šťastnější než kdokoliv jiný.

 

Číslo 30 "SAMOTÁŘ" - meditace

(převaha duchovní sféry nad materiální stránkou života)

za své přátele považují jen hrstku vyvolených

mlčenliví samotáři uvízlí v zajetí svých myšlenek

vzor osamělosti, ale i užitečnosti a úspěšnosti

Číslo 30 není příznivé, ale ani nepříznivé, jeho vibrace může být všemocná nebo naopak neutrální, závisí přímo na majiteli a jeho vůli, na kterou stranu se přikloní. Je číslem pohledu zpět, uvážlivých závěrů a duševní převahy nad ostatními. Číslo 30 sice neodmítá štěstí a úspěch, ale uspokojení častěji najde v samotě soukromí. Společenská dění ho nepřitahují, své duševní převahy využívá ve prospěch všech, např. rozvinutí osobního nadání, sepisování myšlenek, které mohou pozměnit i dění ve světě.

 

Číslo 31 "SAMOTÁŘ" - poustevník

vysoká inteligence až genialita

tvrdohlavost

Číslo 31 má velmi podobné vibrace, jako složené čísla 30 pouze s tím rozdílem, že osoba pod vlivem čísla 31 je ještě více uzavřená, soběstačná, osamělá a izolovaná od ostatních. Dokonce i v davu lidí se tato osoba cítí osaměle, někdy se stává, že se do určité míry ze společnosti úplně stáhne. Své osobní zvyky těžko mění, přesto je zastáncem politických změn.

 

Číslo 32 "KOMUNIKOVÁNÍ"

přirozená schopnost okouzlit svým projevem ostatní kolem

dokáže pracovat i pod tlakem

Číslo 32 představuje vibrace politika. Má stejně magickou schopnost ovládat masy lidí, jako 14 a stejnou podporu vysoce postavených lidí jako 23. Podmínkou příznivosti čísla 32 je pevně se držet vlastních názorů a úsudků, a to v umělecké, duchovní i materiální oblasti. V opačném případě hrozí, že se vlastní plány zhroutí vlivem hlouposti a tvrdohlavosti ostatních. Možné uplatnění v reklamě, literární tvorbě, televizi, rozhlase.

 

Číslo 33

příslib štěstí

harmonické partnerství

Číslo 33 má podobné vibrace jako číslo 24. Pokud vibraci 33 doprovází smysl pro humor a pokora, je to velice šťastné číslo, které přináší příslib finančního úspěchu, kouzlo lásky a originality. Vzhledem k dvojité 3, je to číslo karmické odměny, která se projeví v kariéře, milostném i manželském vztahu. Příliv štěstí je nutné dobře střežit a nenechat se přílišným sebevědomím svést k nadřazenosti a lenosti.

 

Číslo 34

 Shodný význam jako číslo 25.

 

Číslo 35

 Shodný význam jako číslo 26.

 

Číslo 36

Shodný význam jako číslo 27.

 

Číslo 37

klade důraz na lásku, milostný vztah a sex (u někoho může být přístup k sexu nekonvenčního charakteru)

citlivá povaha

dobré přátelské vztahy

silný vliv na veřejnost (mnohdy v rámci umění)

Číslo 37 má samo o sobě pozoruhodný náboj. Vyjadřuje silnou potřebu harmonie ve vztazích. Štěstí, ale i úspěch v podnikání dosahuje snáze v partnerství s jinou osobou, než když pracuje jako jednotlivec.

 

Číslo 38

 Shodný význam jako čísla 11 a 29.

 

Číslo 39

Shodný význam jako číslo 30.

 

Číslo 40

Shodný význam jako číslo 31.

 

Číslo 41

Shodný význam jako číslo 32.

 

Číslo 42

Shodný význam jako číslo 24.

 

Číslo 43

tendence k revoluci, povstání, konfliktu až k válce

Číslo 43 nese vibrace opakovaného zklamání a neúspěchu. Starověké prameny tvrdí, že toto číslo je nešťastné. Pokud se tedy jméno rovná číslu 43, je vhodné upravit pravopis tak, abyste dospěli k příznivějšímu složenému číslu.

 

Číslo 44

Shodný význam jako číslo 26.

Číslo 45

Shodný význam jako číslo 27.

Číslo 46

 Shodný význam jako číslo 37.

Číslo 47

Shodný význam jako číslo 29.

Číslo 48

Shodný význam jako číslo 30.

Číslo 49

Shodný význam jako číslo 31.

Číslo 50

Shodný význam jako číslo 32.

 

Číslo 51

sláva spojená s nebezpečím a hrozbou pokusu atentátu od nepřátel

nečekaný úspěch a pokrok ve všem, co člověk podnikne

Číslo 51 má velmi silný vlastní potenciál. Je spojeno s povahou bojovníka a slibuje ochranu všem, kteří ji potřebují (lidem, kteří se angažují ve vojenském nebo námořnickém životě, které však nemá souvislost s válkou). V případě, že dokážete zapomenout na slávu, je rozumnější si změnit pravopis jména tak, aby se rovnalo bezpečnějšímu složenému číslu.

 

Číslo 52

Shodný význam jako číslo 43.